Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Temyiz Tahkim Yargılaması

Spor Tahkim Mahkemesi (Cas) Yargılamasında Olağan Tahkim Yargılaması
11 Ocak 2017
Spor Tahkim Mahkemesi (Cas) Kararlarına Karşı İtiraz Yolları
11 Ocak 2017

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Temyiz Tahkim Yargılaması

TEMYİZ TAHKİM YARGILAMASI:

Temyiz tahkim yargılaması CAS Kodu’nun R 47 ile R 59 maddeleri arasında düzenlenmiştir.  Temyiz tahkim yoluna bir federasyon, dernek veya başkaca bir spor kuruluşunun vermiş olduğu bir karara karşı itiraz için başvurulur. CAS olağan tahkimde verilmiş olan bir karara karşı çok istisnai bir şekilde temyiz tahkim yoluna başvurabilir. Önceden yapılmış bir anlaşma veya ilgili federasyon veya kuruluşun tüzüğünde yer alması şartı ile  eğer ilgili federasyon ya da kuruluş kendi içerisinde bir hakem heyeti oluşturup karar vermek yerine, bu karar verme yetkisini CAS’a devretmiş ise bu istisnai durumda  verilen karara karşı temyiz tahkim yoluna başvurmak da mümkün olacaktır. Temyiz tahkim yoluna başvurabilmek için şu şartlar gereklidir:

a) Temyize konu edilecek kararı veren kuruluşun tüzüğünde ya da taraflar arasında yapılan bir yazılı sözleşmede CAS nezdinde temyiz yoluna başvurulabileceğinin kararlaştırılmış olması,

b) Kararı temyize konu edilecek spor kuruluşunun tüzük ya da statüsünde düzenlenen temyiz öncesi tüm hukuk yollarının tüketilmiş olması,

Burada değinilmesi gereken başka bir istisnai durum da şudur; Bir spor federasyonu statüsü ya da tüzüğünde hakkında karar verilen tarafın dilerse federasyon tahkim kuruluna, dilerse CAS’a başvuracağı düzenlenmişse iç hukuk yollarının tüketilmesi aranacak mıdır? Bu durumda CAS federasyon tahkim kuruluna gidilmeden kendisine temyiz başvurusu yapılması halinde bu başvuruyu temyiz öncesi hukuk yolları tüketilmediğinden bahisle reddetmemektedir.

Temyiz başvurusuna konu edilen kararlar genellikle disiplin kararları olmasına karşın bu konuya ilişkin herhangi bir sınırlama söz konusu değildir. Başka bir deyişle yalnızca disiplin konusundaki kararlara karşı değil her tür karara karşı (sözleşmesel uyuşmazlıklar dahil) temyiz yoluna başvurulabilir.

G.1.Temyiz Başvurusu:

Temyiz başvurusu CAS’a sunulacak bir dilekçe ile başlar. Bu dilekçe şu hususları içermelidir;

 

  • Davalının isim ve adresi
  • Temyize konu kararın sureti
  • Başvuru sahibinin iddiaları
  • Taraflar arasında tek hakim konusunda bir anlaşma yok ise başvuru sahibi tarafından seçilen hakeme ilişkin bilgiler
  • Herhangi bir tedbir talebi varsa bunun gerekçeli olarak izahı
  • Temyiz konusunda CAS?a başvurulabileceğini gösteren özel anlaşma ya da ilgili kuruluşun tüzüğünde bulunan hükümlerin bir örneği.

Ayrıca CAS Kodu R 65.2 de düzenlenen harç miktarının da yatırılmış olması gerekir.  Yukarıda sayılan zorunlu unsurlar başvuru dilekçesinin tesliminde tam olarak yerine getirilmemiş ise CAS Sekreteryası tarafından başvuru sahibine kısa bir süre verilir. Bu süre kesindir. Bu süre içerisinde eksiklikler giderilmezse başvuru yapılmamış sayılır.

G.2.Temyiz Süresi:  

Cas Kodu R 49 maddesinde temyize başvuru süresi için öncelikle kararına itiraz edilen federasyon ya da kuruluşun tüzüğünde ve talimatlarında bir düzenleme ya da taraflar arasında bu konuda bir anlaşma olup olmadığına bakılır. Böyle bir anlaşma veya düzenleme bulunması halinde buradaki süre uygulanır. Böyle bir süreye ilişkin bir düzenleme veya anlaşma bulunmaması halinde temyiz süresi, temyize konu kararın temyiz başvurusunda bulunacak kişiye tebliğinden itibaren 21 gündür. Bu süre içerisinde temyiz başvurusunun gönderilmesi yeterlidir. CAS’a ulaşmış olması aranmaz.

Temyiz başvurusu süresinin bitiminden itibaren 10 gün içinde de başvuran taraf bu kez tüm temyiz gerekçelerini bir dilekçe ile CAS’a sunar. Bu dilekçe ekinde bilirkişi, tanık ve diğer tüm delillerini içeren bir delil listesini de sunmak  zorundadır. Bu 10 günlük süre içerisinde dilekçe ve delillerini sunmadığı takdirde temyizden vazgeçmiş sayılır.

CAS sekreteryasına temyiz başvurusu ulaştıktan sonra, açıkça CAS’ın tahkim yetkisi dışında bir başvuru olduğu anlaşılmadıkça sekreterya gerekli işlemleri başlatır. Öncelikle başvuru sahibince sunulan temyiz dilekçesi karşı tarafa tebliğ edilir. Daire başkanı hakem heyetinin oluşturulması için girişimlere başlar.  Gerekiyorsa, talep üzerine yürütmenin durdurulması veya tedbire yönelik kararlar verebilir.

 

G.3.Temyiz Tahkiminde Hakem Heyetinin Kurulması:

Tarafların önceden temyizin tek hakimli olarak gerçekleşmesi konusunda anlaşmaları veya  daire başkanının başvurunun çözümünde aciliyet görmesi halinde temyizin tek hakimle görülmesi gerektiğine dair karar vermesi haricinde kural olarak temyiz 3 hakemle yürütülür. Bu hakemlerden biri temyiz başvurusunda bulunan tarafça temyiz dilekçesinde belirlenir. Diğer hakem, davalıya temyiz dilekçesinin tebliğinden itibaren 10 gün içinde davalı tarafından seçilir. Bu aşamadan sonra daire başkanı seçilmiş olan hakemlerin görüşlerini de alarak heyet başkanını seçer. Diğer hakemler de daire başkanının onayını aldıktan sonra göreve tayin edilirler. Bu aşamada sekreterya tarafından durum tespit edilir ve dosya heyete teslim edilir.

 

G.4.Davalı tarafın Temyize Cevap Dilekçesi:

Davalı taraf gerekçeli temyiz dilekçesinin kendisine tebliğinden itibaren 20 gün içerisinde cevap dilekçesini sunmak zorundadır. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli nokta şudur: temyiz eden tarafça sunulan ilk temyiz başvuru dilekçesinden itibaren 10 gün içinde davalı taraf seçtiği hakemi CAS’a bildirmelidir. Daha sonra davacı tarafça sunulan gerekçeli temyiz dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren 20 gün içerisinde ise davalı taraf temyize cevap dilekçesini hazırlamalıdır. Davalı tarafın bu süre içerisinde cevap dilekçesini sunmaması yargılamanın devamını engellemez. Temyize cevap dilekçesinde şu hususlar bulunmalıdır:

  • Savunma gerekçeleri,
  • Varsa tahkim mahkemesinin görevsiz olduğu iddiası
  • Varsa karşı dava talebi

Bu dilekçeye ek olarak davalı taraf tüm delillerini, tanık ve bilirkişi isimlerini içerir delil listesini de sunmak zorundadır.

Aksi yönde bir anlaşma yoksa ya da Heyet başkanının olağandışı bir durum karşısında istisnai olarak aksi yönde bir karar vermemesi halinde gerekçeli temyiz dilekçesi ve buna karşı cevap dilekçesi sunulduktan sonra tarafların yeni gerekçeler ve yeni deliller sunma hakkı bulunmamaktadır. (R 56)

 

G.5.Temyiz Tahkiminde Heyetin İnceleme Yetkisi :

Hakem heyeti temyiz tahkiminde yalnızca şekli bir inceleme değil, dilerse esasa ilişkin de bir inceleme yapabilir. Hakem heyetine bu anlamda geniş yetkiler tanınmıştır. Hakem heyeti inceleme sonrası temyiz istemini reddedebilir, temyiz konusu karar yerine geçmek üzere yeni bir karar ikame edebilir veya kararı bozarak yeniden ilgili spor kuruluşuna gönderebilir.   

Gelen dilekçelerden ve sair delillerden heyet net bir kanıya ulaşmışsa duruşma yapmadan hüküm verebilir. Bu durum dışında duruşma sözlü yargılama ilkesi kapsamında gerçekleşir.

Taraflardan birinin, usulüne uygun şekilde davet edilmesine rağmen duruşmaya katılmaması yargılamanın devamını engellemez.

 

G.6.Temyiz Tahkiminde Uygulanacak Hukuk:

Taraflar arasında uygulanacak hukuk konusunda bir anlaşma yok ise kararı temyiz edilen federasyon, dernek veya başka bir spor kuruluşunun merkezinin bulunduğu ülke hukukunun veya hakem heyetinin uygun bulacağı bir hukukun uygulanması gerekir. Bu son durumda heyet, uygun bulduğu hukukun ne sebeple uygulandığını gerekçeli olarak açıklamakla yükümlüdür.

G.7.Temyiz Tahkiminde Hüküm:

Temyiz tahkimindeki hüküm aşaması, olağan tahkim yargılamasındaki hüküm aşamasıyla hemen hemen aynıdır. Karar oy çokluğu ile verilir. Oy çokluğu sağlanamazsa heyet başkanının kararı geçerlidir. Karar yazılı olarak hazırlanır, kısa bir gerekçe içerir. Tarih ve imza bulunur. Sadece başkanın imzası yeterlidir. Karar imzalanmadan önce CAS Genel Sekreterine sunulur. Genel Sekreter bazı şekli düzeltmeler yapabilir veya yerleşik içtihatlar konusunda heyetin dikkatini çekebilir.

Olağan tahkim yolundan farklı olarak temyiz tahkiminde gerekçe yazılmadan verilen hükmün taraflara bildirilmesine karar verilebilir. Karar, bu şekilde taraflara bildirilmesi ile de infaz edilebilir hale gelir.

Temyiz tahkim yargılaması sonucu verilen karar kesindir. Tarafların İsviçre’de yerleşim yerleri, meskenleri, işyerleri yoksa ve tahkim sözleşmesinde veya sonradan imzaladıkları bir sözleşme ile temyiz tahkiminden çıkacak karara karşı kanun yollarına gitmekten feragat etmişlerse bu aşamada karara karşı herhangi bir itiraz yoluna başvuramazlar. Aksi halde çıkan karara karşı İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde itirazda bulunabilirler. Heyetçe verilen karar taraflar arasında aksine bir anlaşma yok ise CAS tarafından yayınlanır.

Temyiz tahkiminin kural olarak  temyiz başvuru dilekçesinin sunulmasından itibaren 4 ay içerisinde sonuçlanması gerekir. Ancak son yıllardaki dava yoğunluğu sebebiyle bu süre sıklıkla aşılmaktadır.