TURAN & TURAN

Hizmet Buluşları Prosedürü

Hizmet Buluşları Prosedürü

 • Hizmet buluşu, işçinin bir işletme veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği veya işletmenin veya kamu idaresinin büyük ölçüde deneyim ve çalışmalarına dayanan, işçinin iş ilişkisi sırasında yaptığı buluşlardır.
 • İşçi bir hizmet buluşu yaptığında, bu buluşunu yazılı olarak ve geciktirmeksizin işverene bildirmekle yükümlüdür.
 • İşveren, kendisine ulaşan bildirimin tebellüğ tarihini bildirimde bulunan kişi veya kişilere gecikmeksizin ve yazılı olarak bildirir.
 • İşçi, teknik problemi, çözümünü ve hizmet buluşunu nasıl gerçekleştirmiş olduğunu bildiriminde açıklamak zorundadır. Buluşun daha iyi açıklanması bakımından varsa resmini de işverene verir.
 • İşveren bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren iki ay içinde, bildirimin hangi hususlarda düzeltilmesi gerektiğini işçiye bildirir. İşveren böyle bir talepte bulunmaz ise işçinin yaptığı bildirim geçerli sayılır.
 • İşveren, hizmet buluşu ile ilgili olarak tam veya kısmi hak talep edebilir. Bu talep işçinin bildiriminin işverene ulaştığı tarihten itibaren dört ay içinde yazılı olarak yapılır.
 • İşveren hizmetbuluşuna ilişkin tam hak talebinde bulunması halinde bununla ilgili bildirimin işçiye ulaşması ile buluş üzerindeki tüm haklar işverene geçmiş olur.
 • İşverenin hizmet buluşuna ilişkin kısmi hak talep etmesi halinde, işveren kısmi hakka dayanarak buluşu kullanabilir. Ancak bu kullanma, işçinin buluşunu değerlendirmesini önemli ölçüde güçleştiriyorsa, işçi, buluşa ilişkin hakkın iki ay içinde tamamen devir alınmasını veya kendisi için serbest bırakılmasını isteyebilir.
 • İşveren hizmet buluşu üzerinde tam hak talep ederse; işçinin kendisine uygun bir bedelin ödenmesini işverenden isteme hakkı doğar. Bedelin hesaplanmasında hizmet buluşunun ekonomik değerlendirilebilirliği, işçinin işletmedeki görevi ve işletmenin buluşun gerçekleştirilmesindeki payı özellikle göz önünde bulundurulur.
 • Kısmi hak talep eden işveren buluştan yararlanmakta ise, işçi uygun bir bedelin kendisine ödenmesini isteyebilir. Bu hesaplama da yukarıdaki kriterle göz önüne alınarak yapılır.
 • İşveren, hizmet buluşuna ilişkin talepte bulunduktan sonra buluşun korunmaya değer olmadığını ileri sürerek bedelin ödenmesinden kaçınamaz. Ancak buluşun korunabilir olmadığı konusunda Türk Patent Enstitüsü tarafından veya Türk Patent Enstitüsü aleyhine açılan bir dava sonucunda mahkemenin karar vermesi halinde işçi bedel talebinde bulunamaz. İşçinin bedel talebi, buluşun korunabilirliğine ilişkin kararın kesinleşmesine kadar ileri sürülebilir.
 • Taraflar yönetmelikteki hükümlere göre bedel tespiti ve ödenme şeklinin üzerinde otuz gün içinde anlaşmalıdırlar. Taraflar bu konularda anlaşamazlarsa uyuşmazlık tahkim suretiyle altmış gün içinde çözümlenir.
 • İşveren, kendisine bildirimi yapılan bir hizmet buluşu için patent verilmesi amacıyla Enstitü?ye başvuruda bulunma hakkına sahip olup, bu durum aynı zamanda kendisi için bir yükümlülüktür. Bu yükümlülüğün üç istisnası mevcuttur. Bunlar:
 1. a) Hizmet buluşu serbest buluş niteliği kazanmışsa,
 2. b) İşçi, buluşu için başvuru yapılmamasına rıza göstermişse,
 3. c) İşletme sırlarının korunması başvuru yapmamayı gerektiriyorsa.
Son Makaleler